Message Us

Vállalkozás okosan

Hiánypótló írások üzleti tervezésről. Vállalkozói pénzügyekről, árképzésről, adózásról. Elmondjuk, ötletedet hogyan váltsd forintokra. Minden a fenti témákról, amire vállalkozásodnak szüksége van. Érthetően, emberi nyelven. Hívj bátran a 0620-413-1281 számon, vagy írj a vallalkozas@vallalkozas-okosan.hu címre!

Igen, szeretném, hogy ötletemből forint legyen!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megtudd, hogyan! Tervezzük, és csináljuk meg együtt üzletedet!

Vállalkozásodról írok érthetően és szórakoztatóan. 


Vállalkozás okosan a Facebookon

Online pénztárgépek

2012.12.15. 11:45 Szianita

TERVEZET


…/… (…) NGM rendelet


a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

617209_23533982.jpg

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet Pénztárgép, taxaméter kötelező használata

1. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységük során.

1. számú melléklet a ……/2012. (……) NGM rendelethez

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel eleget tenni kötelezettek köre
1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

a) a gyógyszertárak,
b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 47.1–47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1–95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, KIVÉVE:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
bd) a termelői borkimérés,
be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében;
c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 46.2–46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében,

2. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok.


(2) Mentesül az adóalany a nyugtaadási kötelezettség pénztárgép útján történő teljesítése alól
a) a pénztárgép meghibásodása,
b) áramszünet,
c) a pénztárgép bevonása,
d) a pénztárgép eltulajdonítása,
e) a pénztárgép megsemmisülése, elvesztése
esetén, feltéve, hogy az adott pénzátvételi helyen nincs lehetőség a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítésére, és nincs olyan más pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesülés csak az érintett pénzátvételi helyen és
a) a pénztárgép meghibásodása esetén a meghibásodás bejelentésétől a pénztárgép megjavításáig vagy a cseregép biztosításáig, ennek hiányában a meghibásodott pénztárgép használatból történő kivonásának bejelentéséig, de legfeljebb a meghibásodás napjától számított 15. napig,
b) áramszünet esetén az áramszünet idején,
c) a pénztárgép bevonása esetén a bevonás idején,
d) a pénztárgép eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén az új pénztárgép üzembe helyezéséig, de legfeljebb az eltulajdonítás, megsemmisülés, elvesztés 55. § szerinti bejelentésétől számított 15. napig,
de legfeljebb a nyugtakibocsátási kötelezettség pénztárgéppel történő teljesítése feltételeinek az a)-d) pontban írt időtartam lejárta előtt más módon történő helyreálltáig érvényes.

II. Fejezet A közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatás teljesítése alóli egyedi mentesítés

2. § Az adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét – figyelemmel a 3. számú melléklet I./FD) pontjában nevesített adóügyi ellenőrző egység szabályaira – a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott tartalommal és formában, és az ott meghatározott módon, elektronikus hírközlő hálózat útján köteles teljesíteni.

3. § (1) A 2. § szerinti adatszolgáltatásra kötelezett, az állami adóhatóságtól kérheti e rendeletben meghatározott mobil adatkapcsolat útján történő adattovábbítás alóli felmentést (egyedi mentesítés), amennyiben az a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan földrajzi helyen található, ahol a mobil adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre (nem érhető el), ide nem értve, ha az elektronikus hírközlő hálózat időszakosan, 30 napot meg nem haladóan nem érhető el.

(2) A kérelem benyújtása, illetve az egyedi felmentés megadása nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján teljesítse.

(3) A kérelemben meg kell jelölni
a) a pénzátvételi hely (pénztárgép üzemeltetésének helyszíne) adatait:
aa) település megnevezése,
ab) közterület neve,
ac) helyrajzi szám, házszám, emelet, ajtó, és
b) azt, hogy az üzemeltető pénztárgépet használó rendelkezésére álló adatok, információk szerint mikortól és milyen okból nem érhető el az elektronikus hírközlési szolgáltatás.

(4) Az egyedi mentesítést az állami adóhatóság megadja, amennyiben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat a kérelemben megjelölt pénzátvételi helyen egyáltalán nem érhető el.

(5) Az állami adóhatóság – az NMHH szakhatósági állásfoglalása alapján – határozattal dönt az egyedi mentesítés megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben az NMHH szakhatósági állásfoglalása szerint az elektronikus hírközlő hálózat időszakonként, 30 napot meg nem haladóan nem érhető el, egyedi mentesítés nem adható.

(6) Az egyedi mentesítés legfeljebb 1 évre adható meg. Az egyedi mentesítés hatálya a kérelem elbírálásáról hozott határozat jogerőre emelkedésével áll be.

(7) Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőző legalább 90 nappal korábban. Ebben az esetben az (1)-(6) bekezdésekben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(8) A kérelem benyújtása és a kérelem tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedése közötti időszakban, továbbá az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője a 4. számú mellékletben meghatározott adatokat CD/DVD lemezre, illetve az előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes adóigazgatóságnak.

(9) Amennyiben az elektronikus hírközlő hálózat a (6) bekezdésben meghatározott időtartam alatt elérhető és az adóügyi ellenőrző egység e rendeletben meghatározottak szerint a NAV szerverével az adatkapcsolatot fel-, vagy újraépíti, az állami adóhatóság az egyedi mentesítést visszavonja.

III. Fejezet Pénztárgép, taxaméter forgalmazása engedélyezésének szabályai

1. A pénztárgép és taxaméter forgalmazása engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

4. § (1) Az e fejezetben szabályozott hatósági eljárásokban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) metrológiai hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon az MKEH központi szerve (a továbbiakban együtt: engedélyező hatóság) jár el.
(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
5. § (1) A pénztárgép, taxaméter forgalmazását az engedélyező hatóság akkor engedélyezi, ha a pénztárgép és a taxaméter megfelel az e rendeletben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.
(2) Az egyéb feltételeken kívül csak olyan pénztárgép és taxaméter forgalmazása engedélyezhető, amely képes adóigazgatási azonosításra alkalmas számla, nyugta adására olyan ügylet esetében is, ahol az ellenértéket euroban határozták meg.
(3) A forgalmazási engedély annak a forgalmazónak adható,
a) aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
b) aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,
c) akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.
6. § Az 5. §-bann meghatározottakon túl a taxaméter forgalmazására vonatkozó engedély megadásának további feltétele, hogy a forgalmazó rendelkezzen a mérésügyi hatóság érvényes hitelesítési engedélyével.
7. § Az e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély megadását nem tagadhatja meg.
8. § A forgalmazási engedélyt meg kell adni annak is, aki a pénztárgépet vagy taxamétert kizárólag saját használatra kívánja importálni, előállítani, ha az megfelel az e rendeletben előírt követelményeknek.
2. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése pénztárgépek esetén
9. § (1) A pénztárgép forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel (a továbbiakban: kérelem) kezdeményezhető.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,
b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer
ba) egyértelmű megnevezését, amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,
bb) gyártójának nevét és székhelyét,
bc) az adóügyi ellenőrző egység felhasználói programjának megnevezését, verziószámát,
bd) az adóügyi ellenőrző egység gyártójának nevét és székhelyét,
c) számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, a program által használt adatbázis kezelő megnevezését, verziószámát,
d) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolttartó telefonos elérhetősége).
(3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénz átutalás megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást, bankkivonatot.
(4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:
a) 1 db adóügyi ellenőrző egység és nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel e rendeletben előírt feltételeknek,
b) a pénztárgép és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó, mérleg, stb.) azonosításhoz szükséges adatok külön-külön feltüntetve (típus vagy rendszer megnevezése, gyártó neve és székhelye), és nyilatkozat arról, hogy a berendezések megfelelnek e rendeletben előírt feltételeknek,
c) a pénztárgépre és perifériáira vonatkozó, e 6. melléket C) 1. pontjában meghatározott megfelelőségi dokumentáció (megfelelőségi nyilatkozat, biztonságtechnikai és EMC vizsgálati jegyzőkönyvek, műszaki dokumentáció, kapcsolási rajzok),
d) az adóügyi ellenőrző egység műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének teljes leírását, az adóügyi ellenőrző egység elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésének, a végrehajtás feltételeinek a leírását, a memória rekordszerkezetének dokumentációját,
e) a pénztárgép és a pénztárgép-nyomtató szervizkönyve,
f) forgalmazói nyilatkozatot arról, hogy
fa) forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos pénztárgép kerül,
fb) a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adóügyi ellenőrző egység memóriája számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,
fc) az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,
g) nyilatkozat a felhasználó részére a számlanyomtatás funkció megléte esetén arról, hogy a számlakészítés megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek,
h) gyártói nyilatkozat, amely szerint az adóügyi ellenőrző egység memória legalább 4 milliárd karaktert képes tárolni, 100 millió karakternél kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére.
(5) A gyógyszertárakban használható gyógyszerellátási áruforgalmi és társadalombiztosítási elszámolási számítógépes rendszerek (felhasználói programok) esetében a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott, külön jogszabályban meghatározott hitelesítési jegyzőkönyvet is .
(6) A kérelemhez mellékelni kell továbbá:
a) az Adóügyi Ellenőrző Egységben (a továbbiakban: AEE) történő adatfeldolgozás struktúráját és teljes körű leírását és forráskódját,
b) a digitális szövegkivonat és a digitális azonosító képzésére szolgáló szabvány algoritmusok dokumentációját,
c) szerződést vagy egyéb igazoló dokumentumot arról, hogy a forgalmazó jogosult az elektronikus napló fájlok elkészítésére szolgáló algoritmusok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára,
d) nyilatkozat arról, hogy az alkalmazott algoritmusok nem esnek a szabadalmazó ország export korlátozása, illetve Magyarország import korlátozása alá,
e) a magán és nyilvános kulcs szerkezetének leírását,
f) a digitális azonosító ellenőrzéséhez szükséges programot,
g) a nyitott napló fájl megjelenítésére szolgáló szerviz eszközöket,
h) az elektronikus naplófájlok archiválási folyamatának leírását, az archivált fájlok megjelenítésére szolgáló eszközöket,
i) a 10. § -ban meghatározott kezelői leírást és a technikai funkciók leírását.
(7) Számítógép alapú pénztárgépek esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:
a) a pénztárgép program etalon verzióját, feltüntetve a program megnevezését, a gyártó nevét, székhelyét, és az átadás dátumát. Az etalon programnak tartalmaznia kell minden olyan felhasználói program modult, amely részt vesz a rendszer pénztárgép funkcióinak megvalósításában,
b) ellenőrző médiát, amely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére,
c) az ellenőrző média használatának leírását, amely tartalmazza
ca) az ellenőrző program nevét,
cb) az összehasonlításra kerülő fájlok listáját,
cc) az összehasonlító eljárás leírását,
cd) az ellenőrző program használatának leírását (felhasználói tevékenységek, program üzenetek),
d) teszt programot, amely alkalmas az adóügyi ellenőrző egység működésének vizsgálatára és annak ellenőrzésére, hogy az adóügyi ellenőrző egység az e rendeletben előírt követelmények szerint működik.
(8) Az ellenőrző média csak az operációs rendszer részét képező szoftver lehet. Az ellenőrző médiát 2 példányban kell benyújtani.
(9) A 10. §-ban meghatározott kezelői leírást és technikai funkció leírást valamennyi pénztárgép esetén 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón kell benyújtani.
10. § (1) A kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell a pénztárgép valamennyi funkciójának ismertetését. A pénztárgép kizárólag ezeket a funkciókat hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.
(2) A pénztárgép kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a) tartalomjegyzék,
b) hardver konfiguráció leírása,
c) számítógép alapú pénztárgép esetén felhasználói szoftver konfigurációjának leírása
ca) operációs rendszer,
cb) szoftver komponensek,
d) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),
e) értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása,
f) napzárás folyamatának részletes leírása,
g) adóügyi ellenőrző egység adatai lekérdezési lehetőségeinek részletes leírása,
h) számlakészítés (dokumentum-, vagy háttérnyomtatón előállított számla esetén)
ha) számla típusok felsorolása,
hb) hivatkozás az eredeti eladási dokumentumra,
hc) a számlaszám felépítésének, képzésének, hardver hiba esetén a beállítás módjának leírása,
hd) többoldalas számlák számozása, számlamásolat készítése,
he) a kinyomtatott számlák, hibás számlák kezelése,
hf) a használni kívánt előnyomott számlák mintája
i) euróra átállás folyamata:
ia) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,
ib) tevékenységek az átállás időpontjában,
ic) az átmeneti időszak jellemzői,
j) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárításának leírása,
k) valamennyi bizonylat mintájának megadása:
ka) forint üzemmód,
kb) felkészülési időszak,
kc) euró üzemmód.
(3) A pénztárgép technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a) tartalomjegyzék,
b) az adóügyi ellenőrző egység inicializálásának folyamata,
c) az adóügyi ellenőrző egység törlésének folyamata,
d) az adóügyi ellenőrző egység dátum és idő szinkronizálásnak módja, ha az online kapcsolat alól felmentést kapott
e) fejlécadatok beállítása és módosítása,
f) áfa kulcs változtatásának módja,
g) az adóügyi ellenőrző egység memória biztonsági másolatának kezelése, az előállítás módja,
h) az adóügyi ellenőrző egység szabad kapacitásának figyelése, a rendszer által kezelt szabad kapacitás határok:
ha) a megtelés közeli állapot határa, kezelése,
hb) a megtelt állapot határai és kezelése nyitott és lezárt adóügyi nap esetén,
i) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további pénztárgép funkciók,
j) a pénztárgép vagy pénztárgép rendszer működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek
k) számítógép alapú pénztárgép esetén az ellenőrző média tartalma, működésének és kezelésének részletes leírása, az etalon pénztárgép programhoz tartozó fájlnevek, elérési utak az ellenőrző függvény megadásával,
l) az adóügyi ellenőrző egység pénztárgépen belüli és mobil távközlési kommunikációjával kapcsolatos jelzések.
(4) A pénztárgép értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.
3. Forgalmazási engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése taxaméterek esetén
11. § (1) A taxaméter forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárásban a 9. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kérelemnek az ott meghatározottakon túl tartalmaznia kell
a) a taxaméter perifériáinak megnevezését, típusát, gyártójának nevét, székhelyét,
b) az adómemória típusát, gyártójának nevét, székhelyét is.
(2) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:
aa) a taxaméter és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató), berendezésenként külön-külön jelölve a típus nevét, a gyártó nevét és székhelyét,
ab) 1 db adatokat nem tartalmazó adómemória kivehető EPROM-mal, OTPROM-mal vagy AVAM-mal,
ac) 1-1 előkészített adómemória egység, amely 23 db RAM törlést, 123 db írható rekordot, illetve 2 db írható rekordot tartalmaz, továbbá 6 hónap üzemszerű használatának megfelelő folyamatos teszt nyugta szalagot, amely tartalmaz napi 2-3 nyugtát, valamint forgalmi jelentéseket,
ad) a taxaméterre és perifériáira vonatkozó megfelelőségi dokumentáció
ae) a taxaméter műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének részletes leírását, az adóügyi modul elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésnek a végrehajtás feltételeinek leírását, az adómemória rekordszerkezetének dokumentációját,
af) a taxaméter program etalon verzióját, EPROM, OTPROM vagy PROM adathordozón, dokumentálva a program ellenőrző számát
ag) a taxaméter 2 db működőképes mintapéldányát,
ah) a taxaméter magyar nyelvű dokumentációját, amely tartalmazza az összeállítási, kapcsolási, beültetési rajzokat, blokkvázlatot a hardverről és szoftverről, a rendszer működési leírását és használati útmutatót,
ai) a szoftverazonosság ellenőrzéséhez egy ellenőrző adattárolót,
aj) a 12. § szerinti kezelői leírást és a technikai funkciók leírását,
ak) gyártói nyilatkozat arról, hogy az adómemória legalább 2500 zárás adatait képes tárolni, 60 zárásnál kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére, valamint az adómemória 25 RAM törlés után megtelt állapotba kerül
al) a forgalmazó nyilatkozata az alábbiakról:
1. forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos taxaméter kerül,
2. a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adómemória számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,
3. az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,
b) AVAM alkalmazása esetén:
ba) az AVAM gyártói dokumentációja, amely tartalmazza az AVAM MCU és az adattároló gyártói dokumentációját is,
bb) az adóügyi kártya és az AVAM közötti kommunikációs protokoll specifikációja,
bc) az AVAM MCU vezérlőprogramjának dokumentációja, magyarázatokkal ellátott forrás és végrehajtható kódja. A dokumentációnak tartalmaznia kell az AVAM MCU vezérlőprogram verzióját, ellenőrző kódját és annak számítási algoritmusát is.
bd) hardver-szoftver eszköz, amely alkalmas az AVAM MCU vezérlőprogramjának ellenőrzésére.
12. § (1) A kezelői leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) tartalomjegyzék,
b) hardver konfiguráció leírása,
c) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),
d) a napi funkciók működésének és kezelésének leírása,
e) a fuvar kezdeményezés és zárás folyamatának leírása,
f) napzárás folyamatának részletes leírása,
g) adómemória adatai lista elkészítésének részletes leírása,
h) euró átállás folyamata:
ha) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,
hb) tevékenységek az átállás időpontjában,
hc) az átmeneti időszak jellemzői,
i) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárítási módjának leírása,
j) valamennyi bizonylat mintájának megadása:
ja) forint üzemmód,
jb) felkészülési időszak,
jc) euró üzemmód.
(2) A taxaméter technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) tartalomjegyzék,
b) az adóügyi modul inicializálásának folyamata
c) a RAM törlés folyamata,
d) fejlécadatok beállítása és módosítása,
e) áfa kulcs változtatásának módja,
f) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz által végezhető további taxaméter funkciók.
13. § (1) A kezelői és technikai leírásnak tartalmaznia kell a taxaméter valamennyi funkciójának ismertetését. A taxaméter kizárólag ezeket a műveleteket hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.
(2) A taxaméter értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.
4. Típusvizsgálat
14. § (1) Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során a típusvizsgálat keretében vizsgálja a pénztárgép, illetve a taxaméter e rendeletben meghatározott követelménynek történő megfelelőségét.
(2) A típusvizsgálat
a) műszaki vizsgálatból,
b) informatikai vizsgálatból és
c) dokumentális vizsgálatból áll.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
15. § A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, az engedélyező hatóság a forgalmazót rövid úton (telefonon, faxon, stb.) értesíti. Az eszközt a típusvizsgálatra az engedélyező hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani.
16. § (1) A típusvizsgálatra az engedélyező hatóság hivatali helyiségében, és - szükség szerint - külső helyszínen kerül sor.
(2) A típusvizsgálattal érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére - ideértve az engedélyező hatóság hivatali helyiségét is - szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.
(3) Amennyiben a típusvizsgálattal érintett pénztárgép vagy taxaméter sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása szükséges, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket - ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt - a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.
17. § A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt az engedélyező hatóság részére be kell nyújtani.
18. § A típusvizsgálaton az engedélyező hatóság munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja lehet jelen.
19. § A típusvizsgálat során az engedélyező hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont pénztárgéppel vagy taxaméterrel.
20. § Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép, taxaméter nem megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet ezen követelményeknek, az engedélyező hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.
21. § (1) Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép, taxaméter megfelel az e rendeletben foglalt feltételeknek – ideértve azt az esetet is, ha a 20. § alapján a kérelmező az engedélyező hatóság felhívásának megfelelő módosításokat elvégezte –, az engedélyező hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.
(2) A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig.
(3) Jogutódlás esetén a (2) bekezdésben előírt kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni.
(4) A típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.
5. Forgalmazási engedély
22. § (1) A típusvizsgálat megállapításai alapján az engedélyező hatóság határozattal dönt a forgalmazási engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.
(2) A forgalmazást engedélyező határozat a következőket tartalmazza:
a) a forgalmazó neve, székhelye, adószáma,
b) a forgalmazható pénztárgép vagy taxaméter típusának pontos megnevezése,
c) a forgalmazási engedély száma,
d) forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése esetén a módosítás, kiterjesztés száma, a módosítás, kiterjesztés mibenlétének egyértelmű megnevezése, valamint az az időtartam, amely alatt a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő pénztárgépek vagy taxaméterek szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.
23. § (1) A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.
(2) A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt - a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül - a jogutód nevére át lehet íratni.
(3) Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényét veszti.
24. § (1) Pénztárgép és taxaméter csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.
(2) A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.
25. § A hatóság a forgalmazási engedélyt visszavonja, ha a forgalmazó
a) meg nem engedett funkcióval rendelkező pénztárgépet, taxamétert forgalmaz vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik;
b) egyébként az engedélyezettől eltérő pénztárgépet, taxamétert hoz forgalomba;
c) nem tesz eleget a 27. § (3) bekezdésében foglaltaknak;
d) a pénztárgépet, taxamétert nem vagy nem az e rendeletnek megfelelő AP-számmal látja el.
26. § A hatóság a forgalmazási engedélyt visszavonhatja, ha a forgalmazó nem tesz eleget az etalon példány megőrzésére vonatkozó kötelezettségének.
6. A forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése
27. § (1) Ha a forgalmazó az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépen vagy taxaméteren bármilyen szoftver-, vagy hardverváltoztatást kíván végrehajtani,
a) szoftverváltoztatatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,
b) hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése
iránti kérelmet kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és elbírálására a jelen fejezetben meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a módosítás, kiterjesztés tárgyát, és a módosítás, kiterjesztés indokát a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni.
(3) A módosított forgalmazási engedély jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, illetve amennyiben a forgalmazó a módosításra a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében 3 hónapnál hosszabb idő biztosítását kéri, az engedélyben meghatározott határidőn belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelő valamennyi pénztárgép és taxaméter szoftverét le kell cserélni az újonnan engedélyezettre.

IV. Fejezet A pénztárgép és taxaméter szervizelésének szabályai

7. A szervizek nyilvántartásba vétele és törlése
28. § A szerviznek nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az illetékes állami adóhatóságnál kell benyújtania. A nyilvántartásba vételről az állami adóhatóság 15 napon belül dönt.
29. § A szervizek nyilvántartása valamennyi szerviz esetében tartalmazza az alábbi adatokat:
a) a szerviz neve, székhelye,
b) a szerviz nyilvántartási száma.
30. § (1) Az állami adóhatóság – az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával – törli a szervizt a nyilvántartásból, ha
a) nem felel meg a nyilvántartásba vétel Art. 176/D. § (2) bekezdésében foglalt feltételeinek;
b) nem felel meg a nyilvántartásba vétel Art. 176/D. § (3) bekezdésében foglalt feltételeinek;
c) a nem egyéni vállalkozó szerviznek három hónapon keresztül nincs érvényes műszerész igazolvánnyal és plombanyomóval rendelkező műszerésze;
d) az egyéni vállalkozó szerviz tevékenységét három hónapon keresztül szünetelteti;
e) az egyéni vállalkozót a b) pont alá nem tartozó okból törölték a műszerészek névjegyzékéből;
f) azt a szerviz kérelmezi.
(2) Nem törölhető a szerviz az (1) bekezdés c) pontja alapján, ha a három hónapos időszak lejárta előtt előterjesztett 31. § (1) bekezdése szerinti kérelmének helyt adtak.
8. A műszerészi igazolvány
31. § (1) A műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmet a szerviz terjesztheti elő. A kérelmet a szerviz székhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) az Art. 176/E. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek való megfelelést igazoló hatósági bizonyítványt, valamint
b) a műszerész nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezőn kívül nem áll más szerviz alkalmazásában. Határozott idejű foglalkoztatás esetén a szerviz ennek tényéről és a foglalkoztatás időtartamáról is nyilatkozik.
(3) Az egyéni vállalkozó saját műszerészi igazolványának kiállítását a szervizként való nyilvántartásba vételét megelőzően is kérelmezheti, legkorábban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ebben az esetben a kérelemhez nem kell mellékelni a (2) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatot.
32. § (1) A műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelemről az állami adóhatóság 30 napon belül dönt, határozatát a szervizzel és a műszerésszel is közli.
(2) Ha az állami adóhatóság a kérelemnek helyt ad, a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kiállítja a műszerészi igazolványt.
(3) A kiállított műszerészi igazolványt a műszerész személyesen veheti át a kérelemben előzetesen megjelölt, ennek hiányában az állami adóhatóság által a kérelemnek helyt adó határozatban kijelölt ügyfélszolgálaton. Ha a műszerész nem rendelkezik érvényes plombanyomóval, a műszerészi igazolványt csak az új plombanyomóval együtt veheti át. Ha a műszerész rendelkezik érvényes plombanyomóval, azt a műszerészi igazolvány személyes átvétele alkalmával köteles bemutatni.
33. § A műszerészi igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a műszerész családi és utónevét;
b) a műszerészt foglalkoztató szerviz nevét, székhelyét, nyilvántartási számát;
c) az igazolvány számát;
d) az igazolvány kiállításának keltét;
e) az igazolvány érvényességi idejét;
f) a plombanyomó számát, jelét;
g) a műszerész arcképmását.
34. § (1) A műszerészi igazolványt annak érvényessége alatt kizárólag a műszerész tarthatja birtokban.
(2) A műszerész a műszerészi igazolványt a szervizelési tevékenység végzése során köteles magánál tartani, és azt az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja felhívására felmutatni.
(3) Ha az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottja megállapítja, hogy a műszerészi igazolvány érvénytelen, azt átvételi elismervény kiállítása mellett bevonja. Az állami adóhatóság 15 napon belül dönt a bevont igazolvány visszavonásáról vagy a műszerész részére történő visszaadásáról. Az igazolvány bevonása ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, az az igazolvány visszavonásáról döntő határozat elleni fellebbezésben támadható meg.
35. § (1) Az igazolvány érvényességi ideje két év.
(2) Az igazolvány érvényességi ideje az (1) bekezdéstől eltérően a foglalkoztatás időtartama, ha az a szerviz 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata értelmében két évnél rövidebb.
36. § (1) A műszerészi igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelmet az érvényességi idő lejárta előtt, a lejáratot megelőző 120 napban lehet benyújtani az állami adóhatósághoz. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.
(2) A kérelemhez a 31. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat mellékelni kell.
(3) Az igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása során a 32. §-t megfelelően alkalmazni kell.
37. § (1) A szerviz 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni
a) a 33. § a) pontja szerinti adatok változását,
b) a műszerész foglalkoztatásának végét.
(2) A műszerész 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak, ha nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállításának Art. 176/E. §-ában meghatározott feltételeknek.
(3) A bejelentéshez mellékelni kell az azt alátámasztó iratokat.
(4) A műszerészt az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés szabályos megtételéig e rendelet szabályainak alkalmazása szempontjából a szerviz foglalkoztatottjának kell tekinteni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéseket a műszerész is megteheti. A műszerész bejelentése nem érinti szerviz (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét.
38. § (1) Érvénytelen a műszerészi igazolvány, ha
a) a műszerész nem felel meg a műszerészi igazolvány kiállításának Art. 176/E. §-ában meghatározott feltételeknek;
b) az igazolványon feltüntetett adatok valamelyike megváltozott;
c) érvényességi ideje lejárt;
d) a műszerész azonosítására alkalmatlan, megrongálódott vagy meghamisították;
e) azt nem az arra jogosult használja fel;
f) megsemmisült;
g) elveszett vagy eltulajdonították;
h) a műszerész három hónapon keresztül nem rendelkezik érvényes plombanyomóval;
i) a műszerész meghalt,
j) a műszerészt foglalkoztató szervizt az állami adóhatóság törli a szervizek nyilvántartásából.
(2) Az igazolvány külön erre irányuló döntés nélkül, az érvénytelenséget kiváltó esemény bekövetkeztével veszti érvényét.
(3) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatváltozás oka nem a szervizzel fennálló foglalkoztatotti jogviszony megszűnése, az igazolvány a változás határidőben történt bejelentése esetén az új igazolvány átvételéig történő leadásakor, de legfeljebb a (2) bekezdés szerinti időponttól számított 45. napon veszti érvényét.
(4) Az (1) bekezdés d)-g) pontjai szerinti eseményt a műszerész haladéktalanul köteles jelenteni az állami adóhatóságnak.
(5) A műszerész az (1) bekezdés a)-e) és h) pontja alapján érvénytelenné vált, valamint a megkerült igazolványt, a szerviz az (1) bekezdés i) pontja alapján érvénytelenné vált igazolványt felszólítás nélkül, 15 napon belül köteles leadni az állami adóhatóság valamelyik ügyfélszolgálatán.
(6) A műszerészi igazolvány érvénytelenségének észlelése esetén – a 34. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az állami adóhatóság végzéssel is kötelezheti a műszerészt, illetve a szervizt a műszerészi igazolvány leadására. Az állami adóhatóság 15 napon belül dönt a leadott igazolvány visszavonásáról vagy a műszerész részére történő visszaadásáról. Az igazolvány leadására kötelező végzés ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, az az igazolvány visszavonásáról döntő határozat elleni fellebbezésben támadható meg.
9. A plombanyomó
39. § A műszerészi igazolványra vonatkozó rendelkezéseket – a 35. §-36. §, valamint 38. § (1) bekezdés c) pontja kivételével – a plombanyomóra is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy ahol a rendelkezés műszerészi igazolványt említ, azon plombanyomót kell érteni.
40. § A plombanyomó az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a műszerészt foglalkoztató szerviz azonosítóját;
b) a műszerész azonosítóját.
41. § A plombanyomó kiállítása és a műszerészi igazolvány kiállítása iránti kérelmek egy kérelemben is előterjeszthetőek.
10. A szervizelési tevékenység közös szabályai
42. § A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően erre történő külön felhívás nélkül is köteles műszerészi igazolványát és plombanyomóját az üzemeltető (képviselője, alkalmazottja, meghatalmazottja, üzemeltető részéről jelen lévő más személy) részére a szervizelési jogosultság ellenőrzésére alkalmas módon bemutatni.
43. § Ha a pénztárgép, taxaméter üzemeltetője nyilvántartásba vett szerviz vagy érvényes műszerészi igazolvánnyal rendelkező műszerész, a pénztárgép, taxaméter szervizelését csak az üzemeltetőtől, illetve az üzemeltetőt foglalkoztató szerviztől különböző szerviz végezheti.
44. § (1) A műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően megvizsgálja, hogy a pénztárgép, taxaméter szabályosan le van-e plombálva, és ezt a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzettek hűen tükrözik-e.
(2) Ha a pénztárgép, taxaméter nincs szabályosan plombálva, a plombálást a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzettek nem tükrözik hűen, a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyzett adatok valótlansága alaposan feltételezhető, a pénztárgépnapló, taxaméternapló nincs az üzemeltetési helyen, továbbá, ha a szervizelési tevékenység megkezdése előtt egyéb rendellenesség észlelhető, erről a műszerész a szervizelési tevékenység megkezdését megelőzően jegyzőkönyvet vesz fel.
(3) A műszerész a (2) bekezdésben foglaltakon túl a szervizelési tevékenység során észlelt illetéktelen vagy az e rendeletben, illetve a pénztárgép, taxaméter típusáról közzétetteknek meg nem felelő beavatkozásról, egyéb rendellenességről is köteles jegyzőkönyvet felvenni.
(4) A műszerész köteles a szervizelési tevékenység előtti és utáni állapotot a pénztárgépnaplóban, taxaméternaplóba rögzíteni.
(5) Amennyiben a pénztárgépnaplót, taxaméternaplót az üzemeletető nem tudja a műszerész rendelkezésére bocsátani, a szerviztevékenység nem kezdhető meg.
(6) A műszerész a szervizelési tevékenység befejezésekor köteles a pénztárgépet, taxamétert a rendelkezésére bocsátott plombanyomó képének olvasható lenyomatát tartalmazó plombával lezárni úgy, hogy a plomba feltörése nélkül a pénztárgépbe, taxaméterbe vitt adatok törlésére vagy módosítására ne legyen lehetőség (plombálás).
(7) A plomba sértetlenségéért és olvashatóságáért az üzemeltető a felelős.
45. § A szerviz az általa (műszerésze által) végzett szervizelési tevékenységről és felvett jegyzőkönyvekről – ha e rendelet másként nem rendelkezik – 15 napon belül ez erre rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság felé.
46. § A szerviz az e rendelet szerinti nyilvántartásokat 8 évig köteles megőrizni.
(2) A szerviz az e rendeletben előírt iratőrzési kötelezettségének a nyilvántartásból való törlést követően is köteles eleget tenni.
11. Javítás
47. § (1) Az üzemeltetett pénztárgép, taxaméter meghibásodását az üzemeltető köteles haladéktalanul bejegyezni a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba, és kérni valamely szerviztől a javítást (bejelentés).
(2) A szervizelést vállaló szerviz, az (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul egyedi sorszámmal nyilvántartásba veszi, és erről az üzemeltetőt a bejelentés egyedi sorszámának közlésével tájékoztatja.
(3) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti bejegyzést haladéktalanul kiegészíti a bejelentés időpontjával, továbbá a (2) bekezdés szerinti egyedi sorszámmal és közlésének időpontjával.
(4) A szerviz a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles az üzemeltetés helyén megkísérelni a pénztárgép, taxaméter megjavítását.
(5) Taxaméter meghibásodása esetén a megkezdett fuvaron kívül további fuvar nem teljesíthető.
48. § (1) A szerviz köteles a bejelentéstől számított 15 napon belül cserepénztárgépet, cseretaxamétert biztosítani a javítás idejére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam
a) a megjavított vagy javíthatatlannak minősített pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatásáig;
b) az a) pont alá nem tartozó pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatása esetén a pénztárgép, taxaméter más szerviz általi azonnali megjavításáig vagy e más szerviz által az (1) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával biztosítandó cserepénztárgép, cseretaxaméter rendelkezésre bocsátásáig, de legfeljebb a pénztárgép, taxaméter visszaszolgáltatásától számított 15. napig
tart.
(3) A szerviz köteles a cseregép adatait az erre a célra szolgáló külön lapon, valamint a pénztárgépnaplóban, taxaméternaplóban feltüntetni. A javítás befejezését követően a szerviznek mind a visszaadott cseregép (cserekészülék), mind a javított gép (készülék) bevételi adatait a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba aláírásokkal igazoltan be kell írnia.
(4) Javíthatatlan a pénztárgép, taxaméter, ha azt műszerész állapította meg, és erről a szerviz jegyzőkönyvet vett fel. A szerviz a jegyzőkönyv egy példányát az üzemeltető részére átadja.
(5) A (4) bekezdés szerint felvett jegyzőkönyvről a szerviznek haladéktalanul adatszolgáltatást kell teljesítenie az üzemeltető székhelye, illetve belföldi székhely hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóság felé. A pénztárgépbe, taxaméterbe a javítás befejezését követő első tételként a kézi nyugtaadással és a cserepénztárgéppel, cseretaxaméterrel bizonylatolt bevételt is be kell ütni, külön megjelöléssel, vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

V. Fejezet A pénztárgép, taxaméter üzemeltetésének egyes szabályai

49. § Az üzembe helyezésről a szerviz a 45. §-ban foglaltak szerint adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.
50. § A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező. Az éves felülvizsgálat során a forgalmazó által az adott forgalmazási engedély alapján történő első értékesítést megelőzően honlapján közzétett tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően vizsgálja a pénztárgép forgalmazási engedélyben foglaltaknak való megfelelőségét.
51. § A pénztárgépen a napi zárás végrehajtása kötelező. A pénztárgépen minden nyitvatartási nap végén (non-stop nyitva tartás esetén a nap 24. órájában) „Napi forgalmi jelentést”-t kell készíteni.
12. Változás a pénztárgép, taxaméter használatában
52. § (1) Az üzemeltető köteles a szervizt a tevékenységének megszüntetéséről, továbbá minden olyan eseményről, amely az üzemeltető személyének megváltozását eredményezi előzetesen, a tevékenység megszüntetését, illetve az üzemeltető személyének megváltozását eredményező eseményt legalább nyolc nappal megelőzően értesíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésre a 47. § (1)-(3) bekezdéseinek szabályai megfelelően alkalmazandóak.
(3) Az üzemeltető személyének megváltozása esetén a pénztárgépet az új üzemeltetőnél üzembe kell helyezni. Az üzembe helyezést megelőzően a szerviz
a) A korábbi üzemeltetőnél használt adóügyi ellenőrző egységet gyári állapotba állítja, és
b) nyilatkozik arról, hogy az adóügyi ellenőrző egység valamennyi adata átadásra került az állami adóhatóság részére.
(4) Korábban használatban volt pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége csak a gyári állapotba állítást követően adható át új üzemeltető részére.
53. § (1) Az üzemeltető köteles a szerviznek a pénztárgép, taxaméter használatból történő kivonását, a kivonástól számított 8 napon belül bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésre a 47. § (1)-(3) bekezdéseinek szabályai megfelelően alkalmazandóak.
54. § (1) Az üzemeltető köteles a pénztárgép, taxaméter üzemeltetési helyének megváltoztatását a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba bejegyezni.
(2) Az üzemeltető az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének az áthelyezéssel egyidejűleg, az adóügyi ellenőrző egység, illetve az adómemória áthelyezéskori tartalmának kiíratásával, az áthelyezés idejének és az új üzemeltetési hely címének a pénztárgépbe, illetve taxaméterbe és a pénztárgépnaplóba, taxaméternaplóba való bejegyzésével köteles eleget tenni.
55. § Az üzemeltető köteles az állami adóhatóságnak a pénztárgép, taxaméter megsemmisülését, elvesztését, eltulajdonítását annak észlelését követően, elektronikus úton, haladéktalanul bejelenteni. Taxaméter esetében a bejelentést egyidejűleg az illetékes megyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamara felé is teljesíteni kell.
13. A pénztárgép- és a taxaméternapló
56. § (1) A pénztárgépnapló a pénztárgéppel kapcsolatos események dokumentálására szolgáló szigorú számadású nyomtatvány.
(2) A pénztárgép üzemeltetéséről és szervizeléséről pénztárgépnapló vezetése kötelező. Egy pénztárgépről egy pénztárgépnapló vezethető.
(3) A pénztárgépnaplóba bejegyzést az e rendeletben meghatározott esetekben az üzemeltető vagy – a (4) bekezdésben foglaltak szerint – a műszerész tehet.
(4) A műszerész az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) aláírásával ismerteti el bejegyzését. Az aláírás megtagadása esetén a műszerész jegyzőkönyvet vesz fel, melyben meg kell jelölni az aláírás megtagadásának okát. A műszerész a jegyzőkönyv egy példányát az üzemeltető (az üzemeltető részéről jelen lévő személy) részére átadja. Az aláírás megtagadásáról az üzemeltető haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot.
(5) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót az üzemeltetési helyen tartani.
(6) A pénztárgépnaplót a pénztárgép selejtezését vagy értékesítését követően szervizzel le kell záratni.
(7) Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a lezárásától számított nyolc évig megőrizni.
(8) Ha a pénztárgépnapló elveszett, megsemmisült, az üzemeltető köteles a szervizt haladéktalanul értesíteni, a bejelentésről jegyzőkönyvet felvenni. Új pénztárgépnaplóba csak a pénztárgép beszerzésére vonatkozó bizonylat bemutatása után jegyezhet be adatot a műszerész.
(9) Az e §-ban foglaltakat a taxaméterre megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a taxaméternaplót és az adatközlő (üzembe helyezésről, változásról szóló) lapot, amely az érvényes hitelesítést is igazolja, a távolsági és helyi személytaxi közlekedés (SZJ 60.22.11.) nyújtását (a továbbiakban: taxi-szolgáltatást) végző az üzemelés során köteles a gépkocsiban, illetve magánál tartani.
14. A pénztárgép, taxaméter selejtezése
57. §
(1) A pénztárgép, taxaméter kizárólag abban az esetben selejtezhető, ha
a) javíthatatlan;
b) megsemmisült, elveszett;
c) eltulajdonították.
(2) A selejtezésre
a) javíthatatlan pénztárgép, taxaméter esetében a szerviz által felvett jegyzőkönyv;
b) megsemmisült, elveszett pénztárgép, taxaméter esetében a megsemmisülés, elvesztés 55. § szerinti bejelentése;
c) eltulajdonított pénztárgép, taxaméter esetében az eltulajdonítás miatt indult szabálysértési vagy büntetőeljárást lezáró jogerős döntés
alapján kerülhet sor.
15. Adóügyi ellenőrző egység, illetve taxaméter adómemóriájának cseréje, adómemória-kiíratás és az adóügyi ellenőrző egységre és az adómemóriára vonatkozó egyéb szabályok
58. § (1) Ha az adóügyi ellenőrző egység megtelik, meghibásodik, vagy az üzemeltetőjének az adószáma megváltozik, az adóügyi ellenőrző egység cseréjének van helye. Az adóügyi ellenőrző egység cseréje megvalósítható új, korábban üzembe nem helyezett adóügyi ellenőrző egység, vagy – figyelemmel az 59. § (2) bekezdésében foglalt követelményre is – korábban már üzembe helyezett, gyári állapotba állított adóügyi ellenőrző egység alkalmazásával.
(2) Ha az adómemória megtelik, meghibásodik, vagy a taxaméter üzemeltetőjének személyében változás következik be - ideértve az adószám változást is -, az adómemória cseréjének van helye.
(3) Tilos az adóügyi ellenőrző egység, illetve az adómemória cseréje, ha a pénztárgép, taxaméter forgalmazási engedélyét a 25. § a)-d) pontjaiban foglaltak miatt vonták vissza.
59. § (1) Adóügyi ellenőrző egység, illetve az adómemória csere esetén kizárólag a pénztárgép forgalmazó által biztosított adóügyi ellenőrző egység vagy adómemória építhető be a pénztárgépbe, illetve a taxaméterbe. A beépítendő adóügyi ellenőrző egység, illetve adómemória típusának, teljesítményének, műszaki paramétereinek meg kell egyeznie az eredeti adóügyi ellenőrző egység, illetve adómemória valamennyi jellemzőjével.
(2) Adóügyi ellenőrző egység, illetve adómemória csere esetén új AP-számot kell programozni az új adóügyi ellenőrző egységbe (ideértve a gyári állapotba állított adóügyi ellenőrző egységet is), illetve az adómemóriába.
(3) A régi adómemória teljes tartalmát ki kell íratni, annak adatait az esemény megjelölésével a taxaméternaplóba be kell jegyezni, az adómemóriát az üzemeltetőnek az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell őriznie.
(4) Kétvállalkozós üzemanyagkút rendszer esetén adóalanyonként egy-egy adatközlő lapot kell kitölteni és megküldeni.
60. § (1) A taxaméter adómemóriáját ki kell íratni
a) adómemória csere esetén;
b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet követő második hónap utolsó napjáig;
c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés során eljáró alkalmazottjának felhívására.
(2) A taxaméter üzemeltetője köteles az adómemóriát az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.

VI. Fejezet Vegyes rendelkezések

61. § Az e rendeletben foglaltakat
a) csoportos adóalanyiság esetében a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok tagonként külön-külön is teljesíthetik;
b) az Áfa tv. 168. § (3) bekezdése szerinti számlára nem kell alkalmazni.
62. § §. A taxaméter üzembe helyezésére, szervizelésére vonatkozó további részletszabályokat e rendelet mellékletei tartalmazzák.
16. Ellenőrzés
63. § (1) A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeket az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény egyes adókötelezettségek ellenőrzésére, illetve adatgyűjtésre irányuló ellenőrzésre vonatkozó szabályainak, a hatósági eljárást az adózás rendjéről szóló törvény hatósági eljárásra vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával folytatja le, azzal, hogy az ellenőrzött adóalanyonaz ellenőrzött forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt, egyéb személyt, adókötelezettségen a pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettséget kell érteni.
(2) Az Art. 176/F. § szerinti ellenőrző vizsgálatot a Hatóság a bevont pénztárgép átvételétől számított 10 napon belül elvégzi.
(3) A Hatóság az ellenőrző vizsgálat eredményéről határozatot hoz, amelyet az állami adóhatósággal és azzal a személlyel (szervezettel) közöl, akitől (amelytől) a pénztárgépet bevonták.
(4) Amennyiben az ellenőrző vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a bevont pénztárgép e rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, de a hiba, hiányosság kiküszöbölhető, úgy a pénztárgép visszaadásával egyidejűleg határidő tűzésével felhívja a forgalmazót, vagy azt, akitől a pénztárgépet bevonták, a hiba kijavítására. A kötelezett a hiba előírt határidőben történő kijavítását a Hatóság előtt igazolni köteles.
17. A pénztárgép és taxaméter engedélyeztetésével összefüggő díjfizetés részletszabályai
64. § (1) A pénztárgép és taxaméter forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az igazgatási-szolgáltatási díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni az engedélyező hatóság …………………………………. Pénztárgép és taxaméter engedélyezésével kapcsolatos díj bevételi számla javára.
(3) Az igazgatási-szolgáltatási díj készpénz-átutalási megbízás útján történő megfizetése esetén az engedélyező hatóság által biztosított, megfelelő jogcímű készpénz-átutalási megbízást kell igénybe venni.
(4) Az igazgatási-szolgáltatási díj készpénz-átutalási megbízás útján, valamint átutalással történő megfizetése esetén a közlemény rovatban az alábbiakat kell szerepeltetni:
a) forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében forgalmazó neve, adószáma,
b) forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:
ba) forgalmazó neve, adószáma
bb) eredeti engedély száma
bc) módosítás sorszáma
(5) Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését készpénz átutalási megbízás (csekk) esetén annak tőpéldánya másolatával, átutalási megbízás esetén a hitelintézet által kiállított, az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával kell igazolni a forgalmazási engedély iránti kérelem benyújtásakor.
65. § (1) Ha a forgalmazási engedély megadására, módosítására, vagy kiterjesztésére irányuló kérelmet a forgalmazó visszavonja és a típusvizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza.
(2) Az igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza akkor sem, ha az engedélyező hatóság a forgalmazás engedélyezése iránti, a módosítás iránti, vagy a kiterjesztés iránti kérelmet elutasítja.
(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kérelem visszavonásáig a típusvizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://vallalkozas-okosan.blog.hu/api/trackback/id/tr844966517

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.